Működési Rend

A T3-tuning.hu működési rendje

 

1. A T3-tuning.hu klub (a továbbiakban: klub) létrejöttének, működésének célját és alapelveit a T3-tuning.hu céljai fogalmazza meg.

2. A klub tagja az lehet, aki elfogadja a klub alapelveit, működésének rendjét, azonosul céljaival, azok ellenében nem cselekszik, és regisztrál a www.t3-tuning.hu honlap Fórumunk linken elérhető felületre (a továbbiakban: fórum).

3. A klubba belépni a fórumra történő regisztrálással lehet. A regisztráció kizárólag a fórum adminisztrátori (a továbbiakban: adminok) jóváhagyással, valós e-mail címmel, névvel, bemutatkozó e-mail bekérését és értékelését követően történik. Amennyiben az adminoknak kétsége merül fel a regisztrálandó személyével, illetve a regisztráció céjával kapcsolatban (pl. kizárólag kereskedelmi célzatú regisztráció, spam-felhasználó, nem saját nevében kíván regisztrálni az illető, stb.), a klubvezetés döntését kérik az adminisztráció megerősítése, illetve visszautasítása tekintetében

4. A  felhasználói jogosultság 3 szintű:

-         tag,

-         klubtag,

-         törzstag.

5. A klubot a klub alapítója és „tulajdonosa” Kovács Sándor („KAWA”) és az általa kijelölt személyek vezetik (a továbbiakban együtt: klubvezetés). A klubvezetés és a fórum admin státusza egymástól függetlenek, de egymást nem zárják ki. A klubvezetés tagjai:

-         Kovács Sándor; Kawa

-         Stinner Dávid; Deva

6. A klub nevében nyilatkozni, cselekedni a klubvezetésnek van jogosultsága. Más személy csupán magánvéleményt fogalmazhat meg.

7. Admin jogosultságot „KAWA” adhat és vonhat meg. Az adminok felelnek a fórum működtetéséért és rendjéért.

8. A klub életének kérdéseiben a klub vezetése dönt. Nagyobb volumenű kérdésekben kikérik a törzstagság véleményét, melyek pl.: a klub jövőjének alakítása, mit képviseljen, kikkel, mely szervezetekkel tartson kapcsolatot, hol jelenjen és hol ne jelenjen meg, egyes csatlakozni kívánók felvételével, klubtag, illetve törzstag státusz megadásával, illetve visszaminősítésével, vagy megvonásával, vagy a klubból történő kitiltással kapcsolatban ajánljon, stb.

9. VW T3 birtoklása nem feltétel a klubba történő belépéshez és a fórumon történő regisztrációhoz, de a T3 iránti érdeklődés igen. Feltétel továbbá a viszonylagos aktivitás, érdeklődés a technika, a különféle tapasztalatok, vagy találkozók, kirándulások iránt.

10. Más profilú klubban meglévő aktivitás (pl. T4 klub, vagy fotóklub) nem kizáró tényező, feltéve, ha a tag, klubtag, törzstag ottani aktivitása nem hátráltatja a klubot bármilyen vonatkozásban

11. Tag:

11.1. Tag az, aki a fórumra sikeresen regisztrált.

11.2. A tagtól nem elvárás T3 birtoklása, de legyen érdeklődő a típussal kapcsolatban.

11.3. A tag esetében nem kizáró ok más T3 klub, tömörülés tagsága, illetve azokban történő aktivitás.

11.4. A tag, klubtag, törzstag jogosult a fórum használatára, a tagság részére meghirdetett rendezvényeken részt venni, a klub, a fórum és a rendezvények vonatkozásában javaslatokkal élni, a tagok számára meghirdetett szavazásokon részt venni.

12. Klubtag:

12.1. Klubtag az lehet, aki aktív a fórumon, személyesen részt vett már a klub egy, vagy több rendezvényén és valamely klubtag, vagy törzstag javasolja számára a klubtagsági státuszt.

12.2. A klubtagtól elvárás, hogy rendelkezzen T3-al, vagy korábban rendelkezett azzal és elfogadható indokok miatt kényszerül T3 nélkül élni (pl. ellopták, környezetvédelmi okokból eladni kényszerült, eladás és vétel között áll, stb.) és jövőbeni tervei között szerepel T3 birtoklása. Ezen elvárások alól bizonyos esetekben a törzstagság felmentést adhat.

12.3. A klubtag magáénak érzi a klub céljait, azonosul értékrendjével, kész ténylegesen részt vállalni a klub feladataiban, és kiáll annak érdekeiért, részt vesz programjain.

12.4. Klubtagsági státusz megadását  a törzstagság szavazza meg, a státuszt az adminok állítják be a fórumon.

12.5. A klubtag státusz megadására javaslatot tevő az új klubtag támogatója lesz, aki segít az újdonsült klubtagnak eligazodni a klub életében, megismerni a klubtagokat, részt vállalni a klub feladataiból, és segíti a tagot a problémás helyzetekben

12.6. A klubtag esetében elvárás, hogy más magyarországi T3 klubban ne éljen aktív klubéletet, ne legyen regisztrált ilyen klubokban, tömörülésekben. Ne legyen olyan más klubnak, tömörülésnek, internetes felületnek regisztrált tagja, amely a klub ellenében tevékenykedik, a klub érdekeinek árt, vagy ártott.

12.7. A klubtagság több olyan topicot használ, témát lát, mely a tagság részére nem elérhető, melyek elősegítik a klubtagság szorosabb közösséggé válását, az összetartozás érzésének erősítését, és alkalmas belsőbb klubügyek tárgyalására.

13. Törzstag:

13.1. A törzstagság képviseli a klubvezetés felé a tagság véleményét, képviseli érdekeit.

13.2. Törzstag a fórumon aktív, a klub céljait, működését szívükön viselő, azért ténylegesen tevékenykedő, és elkötelezett klubtag lehet.

13.3. Törzstagságra már törzstagi szintet elnyert tag tehet javaslatot, aki egyben támogatója is az új törzstagnak, aki segít az újdonsült törzstagnak eligazodni a klub életében, részt vállalni a klub feladataiból, és segíti a törzstagot a problémás helyzetekben. A törzstagi státuszt valamely admin állítja be a fórumon.

13.4. Törzstagi jogosultságra nézve a már törzstagok döntenek egyszerű szavazat-többséggel.

13.5. A törzstagság létszáma legfeljebb 15 tag, az első legfeljebb 4 törzstagot a klubvezetés választja ki.

13.6. Törzstagtól elvárt, hogy legyen T3 tulajdonos, vagy korábban rendelkezett azzal és elfogadható indokok miatt kényszerül T3 nélkül élni (pl. ellopták, környezetvédelmi okokból eladni kényszerült, eladás és vétel között áll, stb.), és jövőbeni tervei között szerepel T3 birtoklása. Ezen elvárások alól bizonyos esetekben a törzstagság felmentést adhat.

13.7. Törzstagtól elvárt, hogy napi szinten kövesse a fórum történéseit – leszámítva a távolléteket, pl.: utazás, munka, betegség, stb. -, jelen legyen a klub életében, megjelenjen a programokon. Legyen elkötelezett a klub ügyei, élete, jobbá tétele iránt, álljon ki a többi tag, klubtag és törzstag mellett, támogassa a klub tagságát a bajban, segítse problémáik megoldásában.

13.8. A törzstagoktól elvárás, hogy más magyarországi T3 klubban ne legyen tag, illetve regisztrált.

13.9. A törzstagság nem dönt (leszámítva a leendő klub-, illetve törzstagok jóváhagyását, vagy a kitiltást), hanem segíti a döntésben a klubvezetést, illetve egyes esetekben az adminokat.

13.10. A törzstagság rendelkezik olyan topickal/topicokkal, melyet rajtuk és a klubvezetésen kívül más felhasználó, külső látogató nem lát. Ezen felületek a klub vezetésével kapcsolatos kérdések megtárgyalását, a szavazások lebonyolítását szolgálják.

13.11. A törzstagok kötelezik magukat, hogy a köztük elhangzott témákról a döntésig még a klub felé sem adnak ki olyan információt, amely befolyásolná a döntés kimenetelét, és ezt követően is a klub érdekeit figyelembe véve beszélnek a döntésekkel kapcsolatos témákról. Véleményüket, ellenvetésüket nyíltan kifejthetik a döntést követően, de szem előtt tartják és hangsúlyozzák, hogy a döntés többségi, és ő elfogadja azt.

13.12. A törzstagság dönt az egyes tagok klubtagi, illetve a klubtagok törzstagi státuszának megítélésében, visszaminősítésében, illetve a kitiltásban, egyszerű szavazat-többséggel.

14. A törzstagság szavazásának szabályai:

14.1. Amikor egy témában a törzstagság szavaz, a szavazást a törzstagok által kizárólagosan látogatható topicban kell azt lebonyolítani a fórum szavazómotorjával, oly módon, hogy egy törzstag egy szavazatot adhat le, és a szavazók nem láthatják a szavazás időtartama alatt annak pillanatnyi állását.

14.2. A szavazás folyamán az adminok senkinek sem adhatnak tájékoztatást a szavazás pillanatnyi állásáról.

14.3. A szavazást legalább 5 nap időtartamban kell lebonyolítani, kivéve, ha valamely körülmény ezt nem teszi lehetővé. Ilyenkor a  klubvezetés dönt a szavazás időtartamáról és az adminok ezen döntésnek megfelelően állítják be a szavazómotort.

14.4. A szavazás eredménye egyszerű szavazat-többséggel születik meg. Szavazat-egyenlőség esetében a klubvezetőség szavazatai döntenek. Abszolút szavazategyenlőség esetén KAWA szavazata a döntő.

15. Tagság, klubtagság, törzstagság megszűnése, megszüntetése:

15.1. A tagság, klubtagság, illetve törzstagság megszüntetését írásban (értsd elektronikus úton; e-mail, privát üzenet) kell kérni a klubvezetéstől, lehetőleg megindokolva azt (klubtag esetében elvárás, törzstag esetében ez semmilyen körülmények között nem mellőzhető), aki azt továbbítja az adminok felé, akik végrehajtják a fórumon a módosítást, törlést. A tagság, klubtagság, illetve törzstagság saját kérelemre történő megszüntetése/visszaminősítése nem ad lehetőséget a klubvezetésnek mérlegelésre.

15.2. A  fórumra regisztrált, de huzamosabb ideje inaktív, illetve egyetlen hozzászólással sem rendelkező, legalább 3 hónapja be sem jelentkező felhasználók törölhetők, egy év elteltével pedig automatikusan törlendők. A törlendők listáját az adminok megküldik a klubvezetés és a törzstagság részére a törlés végrehajtása előtt. A törléssel kapcsolatban a klubvezetésnek és a törzstagságnak véleményezési joga van.

15.3. Azon tagokat, klubtagokat, törzstagokat, akik bizonyíthatóan – lásd törzstagság által elfogadottan – a klub érdekeit súlyosan sértő tettet, vagy szóbeli megnyilvánulást tesznek - legyen az klubon belülre, vagy klubon kívülre irányuló -, kitilthatók a fórumról, ezáltal kizárhatók a klubból.

15.4. A törzstagságból kizárható, aki a megszületett döntéseket rendszeresen és nyíltan bírálja, azokat nem fogadja el és megszegi, ellenük cselekszik, illetve bizalmas információkat szivárogtat ki.

15.5. A tagság, klubtagság, illetve törzstagság megvonása, illetve a fórumról végleges kitiltás kérdésében a törzstagság megfogalmazhat ellen és támogató véleményt, amit a  klubvezetés csak nyomós érv esetében hagy figyelmen kívül.

15.6. Klubtag, illetve törzstag esetében a klubvezetés és a törzstagság véleményalkotásáig az admin a felfüggesztéssel él. A kitiltás lehet visszaminősítés klubtagból taggá, törzstagból klubtaggá, vagy teljes kitiltás a fórumról. Bármely tag, klubtag, törzstag kitiltható a klubból véglegesen és azonnali hatállyal a megfelelő szintű döntést követően.

15.7. Tagot az adminok a fórum Házirendje alapján minden további egyeztetés nélkül felfüggeszthetnek, vagy kitilthatnak, de amennyiben a klubvezetés, és/vagy a törzstagság ellenkező értelmű döntést hoz, azt kell figyelembe venni.

15.8. A fórumról történő teljes kitiltás a klubból való kitiltással egyenlő, az ilyen személy a klub rendezvényein sem kívánatos személy.

16. A klub és más klubok, tömörülések kapcsolata:

16.1. A klub törekszik más klubokkal, tömörülésekkel a jó kapcsolat kialakítására, azonos irányultságú rendezvényeken a részvételre, egyes rendezvények esetén az együttes szervezésre, közös munkára.

16.2. Más klubokkal közös részvétel esetén a klub tagjai, klubtagjai és törzstagjai kerülik a konfliktusokat, az olyan témákat, mely feszültséget eredményezhet, mind szóban, mind tettekben. Ez nem jelenti a szólásszabadság korlátozását, de a klub szemszögéből hátrányos ellenségeskedő viselkedést tanúsító, illetve a klub ellen állást foglalóknak számolniuk kell a következményekkel (felfüggesztés, kitiltás), amennyiben azok súlyosan sértik a klub érdekeit

16.3. A társklubokkal fenntartott kapcsolat tekintetében: azon rendezvényeken nem vesz részt a klub, mint szervezet, ahol ellenérdekeltség komoly konfliktust jelenthet. Ezen kérdésben a klubvezetés és a törzstagság dönt.

16.4. A T3-tuning.hu fórumáról, és így a klubból kitiltott, valamint a klub érdekeivel ellentétesen viselkedő személyekkel, klubokkal, tömörülésekkel a klub és ennek megfelelően a klubhoz csatlakozott klubtagok, törzstagok kapcsolata nemkívánatos. Azon klub- és törzstagok, akik ilyen klub, tömörülés tagjai közé lépnek, a klubtagi, törzstagi státuszuk megvonandó.

16.5. Azt, hogy egy személy, vagy egy klub, tömörülés a klub érdekeivel ellentétesen cselekszik-e, a klubvezetés és a törzstagság döntése határozza meg.

17. A klub rendezvényeivel kapcsolatos alapelvek:

17.1. A klub vezetése a tárgyév januárjában megalkotja az adott évre vonatkozó programtervezetét, melyet a honlapon közzétesz és a fórum naptár felületén is megjelentet. A programtervezet év közben változhat a döntések, igények, illetve új program-ajánlatok figyelembe vételével.

17.2. Klub programjaként az a rendezvény jelenhet meg, illetve a klub olyan rendezvényeken jelenik meg, mely igazodik a klub elveihez, céljaihoz, nem vezet feszült helyzethez, nem vesz részt rajta olyan szervezet, személy, amely, vagy aki(k) a klub számra valamilyen okból nemkívánatos(ak). Nem egyértelmű, vitás helyzetekben a klubvezetés kikéri a törzstagság véleményét.

17.3. Törekedni kell, hogy a www.t3-tuning.hu internetes felületen (a továbbiakban: honlap) a rendezvényekkel kapcsolatban olyan mélységű információ jelenjen meg, ami felkelti az érdeklődést, a mélyebb információkat azonban a rendezvény számára megnyitott fórum-topic fogja tartalmazni, ami a honlapra belinkelésre kerül az adott program-kiírás alatt.

17.4. A fórumra és annak naptár-felületére a klubvezetés, illetve egyes esetekben a törzstagság döntését követően csak az adminok tehetnek fel új rendezvényt, programot.

17.5. A tagok, klubtagok, törzstagok az egyes programokon részvételre ajánlást, illetve szervezésükre felajánlást, vagy javaslatot tehetnek, melyet a klubvezetésnek juttatnak el. A klubvezetés jár el az adminok felé a rendezvény kiírása érdekében.

17.6. Rendezvényt bármely tag, klubtag, törzstag javasolhat, vagy szervezhet, de konkrét időpontot, helyszínt és kidolgozott programot szükséges bemutatni a rendezvény kiírásához, melyet a szervező az admin által megnyitott topicban nyomban közzé is tesz, mint első hozzászóló.

17.7. Egy adott rendezvényért annak szervezője felelős a fórumon megjelenéstől (értsd a topic megnyitását követő első hozzászólástól) a rendezvény végéig, illetve „értékeléséig”.

17.8. A rendezvényt szervezőtől elvárt, hogy annak kezdetén bemutatkozzon a résztvevők számára, összefogja a résztvevőket, pár szóban köszöntse őket, ismertesse a terveket, programot, bemutassa, vagy felkérje bemutatkozásra az új tagokat (azokat is, akik esetleg már régebben felhasználói a fórumnak, de személyesen még nem jelentek meg klub-rendezvényen) és esetleg a résztvevők igényei, kérése, vagy egyéb külső körülmény (pl. időjárás) esetén módosítsa a programot.

17.9. A különféle rendezvényekre nyitott topicokat a rendezvény végét követő 1 hónap múlva az adminok lezárják (amennyiben nincs ott aktivitás), legkésőbb egy év elteltével törölik, vagy archiválják

A fórumra regisztrálók a regisztráció kérelmével elismerik, hogy a fenti működési rendet megismerték, és megtartják, ellenkező esetben a benne foglaltak alapján a felhasználói jogosultság megvonásra, és ezzel együtt a felhasználó a klubból eltanácsolásra kerül.

Elérhetőség


kawa +36 30 2161852

© 2013 - t3-tuning.hu

Készíts ingyenes honlapotWebnode